Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van TubeTotaal.nl

Alle informatie die TubeTotaal.nl communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

TubeTotaal.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je computer, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door TubeTotaal.nl verzonden emails .

Het gebruik van deze site is gratis. Sommige delen van de website kunnen alleen ingezien worden met een betaald abonnement.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de TubeToaal.nl.

TubeTotaal.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op TubeTotaal.nl en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

TubeTotaal.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor klanten van TubeTotaal.nl

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen TubeTotaal.nl en haar klanten, en op alle aanbiedingen die TubeTotaal.nl doet.

2. Terminologie
2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij TubeTotaal.nl en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door TubeTotaal.nl.
2b Een ‘betaalperiode’ is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties. Onder punt 9 en 10g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip ‘betaalperiode’ verder besproken.
2c TubeTotaal.nl is een merknaam van Geoffrey Reemer Webproducties te Zwaag.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
4a Op alle overeenkomsten tussen TubeTotaal.nl en de klant en alle aanbiedingen van TubeTotaal.nl aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Hoorn, tenzij TubeTotaal.nl ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een emailadres aan TubeTotaal.nl op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan TubeTotaal.nl worden doorgegeven op de manier die TubeTotaal.nl voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom
6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij TubeTotaal.nl of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. TubeTotaal Nieuwsbrief
7a Via TubeTotaal.nl kan de klant lid worden van de TubeTotaal Nieuwsbrief. Dat is een nieuwsbrief die meerdere malen per week per email wordt verstuurd en waarin nuttige tips en trucs staan voor iedereen die een YouTube kanaal heeft of er een wil beginnen.
7b Alle voorgaande uitgaven van de nieuwsbrief zijn online beschikbaar.
7c Uitschrijven voor de TubeTotaal Nieuwsbrief kan via een afmeldlink in de nieuwsbrief.

8. Betalingen
Betalingen voor producten die de klant op TubeTotaal.nl bestelt, kunnen per iDEAL, Paypal of Paysafecard worden betaald. Indien er sprake is van een periodieke dienst, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur die aangegeven wordt bij het product. Na afloop van de periode wordt de overeenkomst automatisch opgezegd, tenzij de klant deze zelf verlengd. Eerder gedane betalingen worden in beginsel niet gerestitueerd.

9. Facturen
9a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
9b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
9c Na het verstrijken van de in 10b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
9d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
9e Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij TubeTotaal.nl binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.
9f Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
9g Ingeval TubeTotaal.nl kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan TubeTotaal.nl.
9h TubeTotaal.nl zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
9i TubeTotaal.nl zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
9j TubeTotaal.nl is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

10. Opschorting/stopzetting dienstverlening
10a TubeTotaal.nl behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
10b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan TubeTotaal.nl
10c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

11. Recht om diensten te weigeren
TubeTotaal.nl heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

12. Vrijwaring
Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant TubeTotaal.nl van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

13. Wijziging Algemene Voorwaarden
TubeTotaal.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van TubeTotaal.nl is daarvoor afdoende. Het is aan TubeTotaal.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

14. Ontbindende voorwaarden
TubeTotaal.nl is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
– het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
– klant surseance van betaling aanvraagt;
– aan klant surseance van betaling verleend is;
– klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
– TubeTotaal.nl gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
– klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

15. Disclaimer
TubeTotaal.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. TubeTotaal.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door TubeTotaal.nl en haar personeel.

Wat vind jij ervan?